Info@drnamazi.com

09126407020


آموزش پرسنل فروش

امروزه پرسنل فروش ما به شدت به آموزش نیاز دارند. اگر بخواهیم از روشهای سنتی استفاده نماییم بدون آنکه متوجه بشویم بسیاری از مشتریان خود را به سرعت از دست داده و به سمت رقبا شیفت پیدا می کنند.تیم حرفه ای ما با مستقر شدن در سازمان شما پیشرفته ترین روشهای بازاریابی و فروش را به پرسنل شما آموزش میدهند.