Info@drnamazi.com

09126407020


تکنیک های بازاریابی تلفنی

چاناجه در سازمان خود پرسنلی دارید که در حوزه بازاریابی تلفنی فعالیت دارند پکیجی بسیار حرفه ای برای آموزش داریم که با مستقر شدن در سازمان شما پیشرفته ترین تکنیک های بازاریابی تلفنی به آنها آموزش داده می شود.